THE DESIGN ESSENTIAL
จิตวิทยาและการออกแบบ logo ให้มีประสิทธิภาพ

จิตวิทยาและการออกแบบ logo ให้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบ logo จากการเข้าใจจิตวิทยา พฤติกรรมและกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค

เราต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่า โลโก้ (Logo) หรือ สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของการบอกตัวตนแบรนด์ของสินค้าหรือองค์กร กล่าวคือโลโก้จะทำหน้าที่ในการสื่อสารถึงผู้บริโภคหรือผู้มาใช้บริการให้ทราบได้ว่า สินค้าของเรา หรือ หน่วยงาน องค์กรของเรามีบุคลิกอย่างไรได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น การออกแบบ logo ให้โดนใจต่อคนทั่วไปจึงมีความสำคัญ

การออกแบบ logo ให้ตอบวัตถุประสงค์ในการสื่อสารถึงคนโดยทั่วไปให้เข้าใจในสิ่งที่เจ้าของโลโก้ต้องการสื่อนั้น นอกจากผู้ออกแบบ logo ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสรรค์สร้าง logo ให้สวยงามแล้ว ผู้ออกแบบ logo ควรมีความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย เพราะ logo ที่ดีนั้นต้องสามารถแสดงและบอกเล่าสิ่งที่หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าต้องการจะสื่อได้โดยทันที วันนี้เราจึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบ logo และจิตวิทยามาแชร์ให้ทราบกัน

การออกแบบ logo โดยใช้จิตวิทยา

จิตวิทยา คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ สำหรับในแวดวงของธุรกิจหรือนักการตลาดที่ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยามีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์อยู่ คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยจะมีการศึกษาประเด็นตั้งแต่กระบวนการรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพ พฤติกรรม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงสิ่งเร้า สิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ขายหรือทำกิจกรรมนั้น ๆ ของผู้บริโภค

จากที่กล่าวมาข้างต้นก่อนแล้วว่า logo ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการสื่อสารตัวตนหรือบุคลิกของสินค้า หรือหน่วยงาน องค์กรนั้นให้ผู้รับสารเข้าใจในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นกระบวนการในการออกแบบ logo นั้นต้องอาศัยความรู้ทางด้านจิตวิทยาเพื่อให้นักออกแบบ logo มีความเข้าใจในกระบวนการรับรู้ของผู้รับสาร และสามารถสร้างสรรค์ออกแบบ logo ให้โดนใจต่อผู้พบเห็นได้ในทันที ซึ่งในการออกแบบ logo ในปัจจุบันที่เราพบเห็นกันนั้นมี 4 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่

 1. Wordmark เป็นการออกแบบ logo โดยใช้ตัวอักษรมาจับเรียงกัน หรือที่เราเรียกกันว่า logotype ตัวอย่าง logo แบบนี้ที่เราพบเห็นกัน ได้แก่ eBay Google FedEx ToysRus เป็นต้น
 2. Letterform เป็นการออกแบบ logo โดยการนำตัวอักษรย่อที่มาจากชื่อเต็มของแบรนด์มาใช้ในการออกแบบ ตัวอย่างที่พบเห็นกันโดยทั่วไป ได้แก่ IBM EA NASA CNN เป็นต้น
 3. Pictorial คือการออกแบบ logo โดยการสร้างสรรค์ภาพตัวแทนหรือภาพสัญลักษณ์มาเป็นตัวแทนชวนให้จดจำได้ง่าย ตัวอย่าง logo ประเภทนี้ได้แก่ Twitter ที่ใช้รูปนก Starbuck ที่ใช้รูปนางเงือก Disney ที่ใช้รูปปราสาท เป็นต้น
 4. Abstract เป็นการออกแบบ logo โดยการสร้างสรรค์สัญลักษณ์อะไรก็ตามที่สามารถเป็นที่จดจำได้ว่าเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้แล้ว จะนึกถึงแบรนด์นี้โดยทันที ตัวอย่างของ logo ประเภทนี้ได้แก่ Nike ที่ใช้เครื่องถูก Adidas ใช้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมถูกบั้งเป็นสามชิ้น หรือ Mastercard ที่มีสัญลักษณ์เป็นวงกลมสีแดงและสีส้มวางทับซ้อนกันบางส่วน

ซึ่งในแต่ละลักษณะหรือแต่ละรูปแบบของ logo นั้นจะมีเรื่องสีและรูปร่างเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการรับรู้ของผู้พบเห็นด้วย มีงานวิจัยของ Colorcom ได้ค้นพบว่าผู้คนโดยทั่วไปจะให้เวลาเพียง 90 วินาทีที่เห็น logo ในการตัดสินด้วยจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และระหว่าง 62% – 90% จะตัดสินจากสีของ logo ที่พบเห็นเพียงอย่างเดียว นั่นแสดงว่า สี เป็นปัจจัยสำคัญ บทความ Color in Design: Influence on Users’ Actions (ที่มา: https://blog.tubikstudio.com/color-in-design-influence-on-users-actions/) ได้อธิบายความหมายของสีต่อการสร้างแบรนด์ ดังนี้

 • สีขาว แสดงถึงความเรียบง่าย และความสะอาด
 • สีดำ แสดงถึงความน่าเชื่อถือ ซับซ้อน ลึกลับและชาญฉลาด
 • สีน้ำเงิน แสดงถึงความมั่นคง ความปลอดภัย และการไว้วางใจ
 • สีม่วง แสดงถึง ความหรูหรา ชาญฉลาดและสร้างสรรค์
 • สีเขียว แสดงถึงสุขภาพ การเติบโตและสันติภาพ
 • สีเหลือง แสดงถึงความสุข การมองโลกในแง่ดีและความอบอุ่น
 • สีส้ม แสดงถึงความเป็นกันเอง การมีพลัง
 • สีแดง แสดงถึงความมั่นใจ ความเยาว์วัย อำนาจและพลัง ความร้อน

ความหมายของสีที่กล่าวในข้างต้น เป็นการตีความโดยภาพรวมจากการศึกษาวิจัย แต่ในการเลือกใช้สีในการออกแบบ logo นั้น เราสามารถสร้างสรรค์และตีความหมายของสีต่าง ๆ เหล่านี้ใหม่ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารด้วย อาทิ ในปัจจุบันสีเขียว จะเป็นสีที่บ่งบอกถึงกลุ่มคนที่มีความรู้สึกรักษ์โลก หรือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากสีแล้ว รูปร่างของ logo เองก็ยังมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและการตัดสินใจในเชิงจิตวิทยาด้วย มีงานวิจัยที่กล่าวถึงความหมายของรูปร่างหรือรูปทรงของ logo ไว้ ดังนี้

 • Logo ทรงสี่เหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม แสดงถึงความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ
 • Logo ทรงสามเหลี่ยม หรือสามเหลี่ยม แสดงถึงความตื่นเต้น ความเสี่ยง อันตราย สมดุลและความมั่นคง
 • Logo ทรงกลม หรือวงกลม วงรี แสดงถึงความเป็นนิรันดร์ อ่อนโยน ลึกลับ เวทมนตร์ จักรวาล
 • Logo ที่มีลักษณะเป็นเกลียว แสดงถึง การเติบโต ความคิดสร้างสรรค์ ความสงบ สติ ปัญญา
 • Logo รูปธรรมชาติ แสดงถึงความริเริ่ม ความสมดุล ความสดชื่น
 • Logo รูปร่างนามธรรม แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความหมายตามผู้สร้างสรรค์

จะเห็นได้ว่า Logo มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การสร้างความหมาย การรับรู้ของผู้พบเห็นหรือผู้บริโภคอย่างมาก นั่นก็แสดงว่า Logo มีความสัมพันธ์กับจิตวิทยาด้วย ดังนั้น ในการออกแบบ logo ผู้ออกแบบ logo จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วย เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ ออกแบบ logo ให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยในการตัดสินใจต่อผู้พบเห็นได้มากที่สุด

หากใครที่กำลังสร้างแบรนด์ หรือกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ logo อยู่ ลองเข้ามาหาเราที่ The Design Essential เราเป็นบริษัทผู้ให้บริการให้คำปรึกษาและวางแผนในการสร้าง Brand เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่ผ่านการให้คำปรึกษาจากบริษัทชั้นนำของประเทศมาแล้ว พร้อมกับเรามีนักออกแบบ logo ออกแบบ packaging ที่พร้อมสร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุน Brand ของท่านให้แข็งแกร่งและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของท่านมากที่สุด เรายินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถเพื่อความสำเร็จของลูกค้าในอนาคต

สนใจ ออกแบบ ออกแบบ logo ติดต่อ

TEL : 08 9969 9946
E-mail : info@thedesignessential.com
Line : @thedesignessential