THE DESIGN ESSENTIAL
วิธีวัดความสำเร็จของ Branding design

Branding design สามารถประเมินผลความสำเร็จได้อย่างไร

วิธีวัดความสำเร็จของ Branding design

เมื่อแบรนด์ๆ หนึ่งถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องย่อมต้องการทราบว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเดินมาถูกทางหรือไม่ แบรนด์อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหน และจะสามารถประสบความสำเร็จในอนาคตได้หรือไม่ อีกวิธีที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้คือ การประเมินผลความสำเร็จของ Branding design เพื่อที่แบรนด์ๆ นั้นจะได้พัฒนาและมีการปรับปรุงตัวแบรนด์อยู่เสมอ

การจะวัดผลความสำเร็จของ Branding design มีสิ่งจำเป็นที่ต้องการคือ “เวลา” ระยะเวลานานหลายเดือนหรือหลายปีจะสามารถสะสมข้อมูลการมีส่วนร่วมของลูกค้าและความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้แบรนด์ๆ นั้นได้ นั่นหมายความว่าการจะประเมินผลความสำเร็จของ Branding design ได้ ต้องใช้ความมุ่งมั่นในการเสาะหาทรัพยากร และความเอาใจใส่บันทึกข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การประเมินผล Branding design ด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์สามารถทำเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

 1. ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์
  ก่อนจะทำการประเมินผล Branding design ควรทำความเข้าใจก่อนว่า ตัวแบรนด์กับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แยกให้ออกอย่างเด็ดขาดระหว่าง การประเมินตัวแบรนด์ กับการประเมินผลิตภัณฑ์ เพราะสองสิ่งนี้จะไม่นำมาพิจารณาร่วมกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสับสนได้ การประเมินผลความสำเร็จของ Branding design จะวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวแบรนด์เพียงอย่างเดียว โดยข้อมูลที่จะพิจารณาคือ รูปแบบของแบรนด์ ตัวตนแบรนด์ และคุณสมบัติต่างๆ ของแบรนด์ที่ปรากฏตัวอยู่ในท้องตลาดเท่านั้น

 2. สร้างวิธีสำรวจจากผู้บริโภค
  สิ่งที่จะสามารถนำมาชี้วัดได้ว่า Branding design ประสบความสำเร็จหรือไม่ คือการรับข้อมูลจากแหล่งที่มีความสำคัญที่สุดซึ่งก็คือ “ผู้บริโภค” นั่นเอง เริ่มจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในจำนวนที่มีความสอดคล้องกับขนาดขององค์กร จากนั้นทำการสำรวจโดยใช้สื่อแสดงผล ให้ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างมองเห็นแบรนด์แบบผ่านๆ อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาที พิจารณาปฏิกิริยาของกลุ่มลูกค้าในการตอบโต้กับสื่อที่ได้แสดงออกไป และสอบถามกลุ่มเป้าหมายว่าพวกเขาสามารถจดจำอะไรได้บ้าง

  การสอบถามแบบเชื่อมโยงถึงการรับรู้นี้ จะสอบถามเกี่ยวกับชื่อ สี ลักษณะ และความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค การเลือกวิธีสำรวจด้วยความกระชับและตรงไปตรงมาเป็นวิธีประเมินที่ได้ผล แบรนด์สามารถถามผู้บริโภคอย่างตรงไปตรงมาได้ว่า การออกแบบแบรนด์ หากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผู้บริโภคยินดีที่จะให้กี่คะแนน พร้อมสร้างคำถามปลายเปิดในตอนท้ายว่า แบรนด์ควรปรับปรุงส่วนใดบ้าง สิ่งนี้จะทำให้แบรนด์ได้ข้อมูลนำไปพัฒนาตัวเองได้แบบตรงไปตรงมาที่สุด

 3. วิเคราะห์และประเมินผลการสำรวจ
  แน่นอนว่าสิ่งสำคัญในการประเมินผลความสำเร็จของ Branding design คือ ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ แม้จะเป็นคำตอบหรือความเห็นเพียงสั้นๆ แต่แบรนด์ก็ไม่ควรละเลย พยายามเก็บรวบรวมคำตอบต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในภายหลัง โดยเฉพาะคำตอบในเชิงลบนั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาแบรนด์อย่างมาก เพราะการเติบโตและการพัฒนาจะสามารถดำเนินไปได้ก็ต่อเมื่อมีข้อบกพร่องให้แก้ไข วิธีประเมินผลความสำเร็จของ Branding design ผ่านความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์จะสามารถนำไปสู่การปฏิรูปตัวแบรนด์ได้อีกมากมาย โดยควรยึดหลักมีใจเป็นกลาง ไม่มีทัศนคติที่เอนเอียง หรือคิดไปเองโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ปรากฎจริง ควรคำนึงอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดดีที่สุดในโลกนี้ โอกาสในการปรับปรุงพัฒนาแบรนด์คือประตูสำคัญที่จะสามารถผลักดันให้แบรนด์พัฒนาไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้

  ความรู้สึกต่อแบรนด์ของผู้บริโภคนั้นสำคัญอย่างมาก อย่าละเลยการสอบถามความรู้สึกของผู้บริโภคอยู่อย่างเสมอว่าพวกเขากำลังรู้สึกอย่างไรกับแบรนด์ เป็นไปในทางเชิงบวกหรือเชิงลบ หากผลการประเมินออกมาว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่กำลังรู้สึกต่อแบรนด์ไปในทางเชิงลบ การ Rebranding อาจเป็นสิ่งที่แบรนด์กำลังต้องการมากที่สุด เนื่องจากแบรนด์ๆ หนึ่งที่ได้มีการออกแบบและสร้างภาพจำในที่สาธารณะไปแล้ว โอกาสจะแก้ไขทัศนคติต่างๆ ของผู้คนที่มีต่อแบรนด์นั้นค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก การ Rebranding กับทีม Branding design ที่มีทัศนคติและมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับแบรนด์ดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

มีความต้องการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังกันมากขึ้นในปัจจุบัน แต่แทบทุกองค์กรไม่รู้ว่าควรจะมีการประเมินผลความสำเร็จของ Branding design ด้วย ความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับแบรนด์นั้นมีรูปแบบการพัฒนาเป็นลำดับที่ค่อยๆ ยกระดับขึ้น ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเนิ่นนานระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค คือปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์ได้ เพราะในที่สุดแล้วแบรนด์ก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้นั่นเอง

The Design Essential เรารู้ดีว่า Branding design ไม่เป็นเพียงแค่การสร้างตราสินค้าหรือทำให้แบรนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือเป็นที่จดจำได้เท่านั้น แต่ Branding design คือการช่วยให้แบรนด์ได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการแข่งขัน ช่วยสะท้อนคุณค่า และความดีงามของแบรนด์ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ก่อนที่จะมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ด้วยซ้ำ เพราะ The Design Essential เราตระหนักดีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคนั้นคือหัวใจสำคัญของ Branding

ติดต่อเรา
08 9969 9946
info@thedesignessential.com
@thedesignessential