THE DESIGN ESSENTIAL

CONCEPT DESIGN LIV LA (คลิกชม)

ออกแบบ Corporate Identity & Branding Design ให้ Livla

Livla คือ Brand ของผู้หญิงสวย มีเสน่ห์ รักตัวเอง Vibes ดีและเป็นพลังงานที่ดีให้กับคนรอบข้าง

ผู้หญิงของ Livla ชอบเคลื่อนไหว ทันคน สนุกกับการใช้ชีวิตและหา Products ดีๆ มาใช้อยู่เสมอ

LipPrimer ของ Livla นิ่มนวล หอมเบาๆ ก็เหมือนกับผู้หญิง Livla นั่นแหละ สวยมีคุณค่าแบบไม่ตะโกน